PRIVATUMO POLITIKA

 

Jurgita Jauškaitė-Žilinskienė a/k 48808280064, Leičių g. 9-106, Vilnius ir Tomas Žilinskas a/k 38502281359, gyv. Leičių g. 9-106, Vilnius, (toliau –  FAMILY GYM arba mes) gerbia ir siekia maksimaliai užtikrinti interneto svetainės www.familygym.lt (toliau – Interneto svetainė), FAMILY GYM paslaugų naudotojų (toliau – Klientai arba jūs) bei kitų asmenų privatumą ir tvarkomų asmens duomenų saugumą. Ši Privatumo politika (toliau – Privatumo politika) paaiškina, kaip mes tvarkome surinktus asmens duomenis.

Mes pasiliekame teisę bet kada atnaujinti arba keisti šią Privatumo politiką. Naujausią Privatumo politikos versiją visada galite rasti FAMILY GYM sporto klubo administracijoje arba Interneto svetainėje, o Privatumo politiką pakeitus reikšmingai, papildomai informuosime pranešimu.

 

I. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS, TEIKIANT SPORTO KLUBO PASLAUGAS

Klientui siekiant sudaryti Sporto ir kitų paslaugų teikimo sutartį (toliau – Sutartis), FAMILY GYM vykdant sudarytą Sutartį, FAMILY GYM renka ir tvarko duomenis, reikalingus tokios Sutarties sudarymui ir vykdymui. Aukščiau nurodytu tikslu ir pagrindu renkami šie Klientų (fizinių asmenų) asmens duomenys:

 • vardas, pavardė, asmens kodas, el. pašto adresas, gimimo data (nepilnamečio lankytojo, kurio naudai Klientas sudaro Sutartį ir kai perkama internetu), adresas, telefono numeris, lytis;
 • paslaugų teikimo vieta (pasirinktas(-i) sporto klubas(-ai));
 • su paslaugų pirkimu susijusi informacija (mokėjimo(-ų) data(-os), pasirinktas paslaugos variantas, kaina, kiekis, mokėjimo būdas, suteikta nuolaida, banko sąskaitos Nr., bankas, IP adresas (perkant internetu));
 • informacija apie naudojimąsi paslaugomis (lankymasis pasirinktuose sporto klubuose, grupinėse Treniruotėse ir (ar) naudojimasis kitomis paslaugomis, Kliento prašymai ir juose nurodyta asmeninė informacija, atostogų / pertraukų laikai);
 • informacija apie atliekamus mokėjimus už paslaugas, pradelstus mokėjimus.

FAMILY GYM, siekdama užtikrinti saugų ir sklandų piniginių operacijų vykdymą internetu, pasitelkia internetinių mokėjimų surinkimo paslaugų teikėją UAB PAYSERA. Apie šio paslaugos teikėjo renkamus duomenis ir taikomas asmens duomenų apsaugos priemones galite perskaityti minėto paslaugos teikėjo privatumo politikoje.

Tuo atveju, jeigu sutartis pasirašoma su juridiniu asmeniu, tvarkomi asmenų, kurie naudosis paslaugomis, vardai, pavardės, gimimo datos, asmens kodai, gyvenamosios vietos adresai, telefono numeriai, el. paštų adresai, darbovietė, o taip pat juridinio asmens atstovo, sudariusio sutartį, vardas, pavardė, pareigos, atstovavimo pagrindas.

Klientui siekiant sustabdyti ir /ar pratęsti narystę dėl ligos ir savanoriškai pateikus šią informaciją (t.y. jo aiškaus valingais veiksmais išreikšto sutikimo pagrindu), FAMILY GYM renka ir tvarko informaciją apie ligos laikotarpį. Šios informacijos pateikimas nėra privalomas, tačiau jos nepateikus Klientas netenka teisės sustabdyti ir / ar prasitęsti narystės galiojimo ligos pagrindu.

Aukščiau nurodyti duomenys saugomi 4 metus nuo Kliento narystės galiojimo pabaigos. Sutarčių sudarymą patvirtinantys dokumentai saugomi 10 metų nuo sutarties pasibaigimo dienos.

 

II. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLU

FAMILY GYM Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tvarko gavusi aiškų Jūsų sutikimą tokiam duomenų tvarkymui, pvz., Jums užsisakius mūsų naujienlaiškius. Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais galime tvarkyti ir savo teisėtų interesų pagrindu, jeigu Jūs neišreiškiate savo nesutikimo dėl tokio tvarkymo, sudarydami su mumis Sutartį.

Tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkome šiuos asmens duomenis: telefono numeris, el. pašto adresas.

Jūs galite bet kuriuo metu atsisakyti mūsų tiesioginės rinkodaros pranešimų. Tai padaryti galite paspaudę tam skirtą nuorodą mūsų siunčiamų pranešimų apačioje arba informavę mus el. paštu: familygymvilnius@gmail.com.

Mes taip pat naudojamės Facebook, Instagram ir kitų internetinių reklamų teikėjų paslaugomis. Apie šių paslaugų teikėjų privatumo politiką, renkamus duomenis ir taikomas asmens duomenų apsaugos priemones galite perskaityti minėtų paslaugų teikėjų privatumo politikose.

Kliento duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu naudojami tol, kol nėra gaunamas nesutikimas dėl tokio asmens duomenų tvarkymo / sutikimo atšaukimas.

III. VERSLO PARTNERIAI, KONTRAHENTAI

FAMILY GYM taip pat tvarko verslo partnerių, tiekėjų, kitų sandorių šalių, taip pat jų darbuotojų, atstovų ir agentų asmens duomenis. Šie duomenys renkami ir tvarkomi šiais tikslais ir juos atitinkančiais pagrindais:

 • Minėtiems asmenims su FAMILY GYM užmezgant, palaikant ir plėtojant verslo, profesinius ar kitus teisėtus santykius;
 • Sudarant, vykdant, administruojant sandorius, sutartis ir susitarimus;
 • Administruojant ir valdant finansinius atsiskaitymus su fiziniais asmenimis, turinčiais ne darbo santykių su FAMILY GYM, juridiniais asmenimis, teikiančiais paslaugas, vykdančiais individualią veiklą asmenimis;
 • Plėtojant ir užtikrinant FAMILY GYM teisėtus interesus;
 • FAMILY GYM ginantis nuo jai pareikštų ieškinių, reikalavimų, pretenzijų (teisėtas FAMILY GYM interesas);
 • FAMILY GYM vykdant jai taikomas pareigas pagal galiojančius teisės aktus.

FAMILY GYM šių asmenų asmens duomenis saugo tiek, kiek galioja sutartis ar verslo santykiai, arba tiek, kiek reikia tikslams, kuriems jie tvarkomi, pasiekti, taip pat vadovaudamasi tokio pobūdžio duomenų saugojimo  reikalavimais, nustatytais teisės aktuose, senaties laikotarpiais teisiniams reikalavimams pareikšti ar apginti, o jei tokie būtų pareikšti – tai tiek, kiek reikia šiuo tikslu.

 

IV. DALYVAVIMAS FAMILY GYM RENGINIUOSE, TRENIRUOTĖSE

Klientui sutikus, Kliento dalyvavimo renginiuose faktas, vardas, pavardė ir atvaizdas (nuotrauka) bus naudojami pranešant visuomenei apie FAMILY GYM renginius. Kliento nuotraukos Kliento sutikimu gali būti publikuojamos FAMILY GYM socialinių tinklų paskyrose, Internetinėje svetainėje. Klientui pareikalavus, FAMILY GYM nutrauks nuotraukų, vaizdo įrašų ar kitą asmens duomenų publikavimą viešojoje erdvėje.

 

V. DALYVAVIMAS ATRANKOSE

Mes renkame ir tvarkome Jūsų gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką ir (ar) kitą Jūsų pateiktą informaciją darbo atrankos vykdymo tikslu Jūsų sutikimo pagrindu, kurį Jūs išreiškiate mums ar įdarbinimo paslaugas teikiančiai įmonei pateikdami savo duomenis.

FAMILY GYM Jūsų pateiktus asmens duomenis saugos iki konkrečios atrankos pabaigos, o jei duosite sutikimą tolesniam tvarkymui kitų personalo atrankų tikslu – vienerius metus nuo tos atrankos pabaigos, nebent savo sutikimą atšauksite anksčiau.

FAMILY GYM informuoja, kad, siekdama įvertinti Jūsų kandidatūrą, rekomendacijų gali kreiptis į Jūsų nurodytus buvusius darbdavius ir pasiteirauti informacijos apie Jūsų kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir dalykines savybes. Tokią informaciją rinksime laikydamiesi teisės aktų reikalavimų.

FAMILY GYM taip pat pažymi, kad Jūsų asmens duomenis gali gauti iš trečiųjų šalių, pavyzdžiui, iš darbo skelbimų portalus valdančių įmonių, įdarbinimo agentūrų, jei joms tuos duomenis esate pateikę, bei iš viešai prieinamų šaltinių, kuriuose savo asmens duomenis esate paskelbę.

 

VI. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS, VYKDANT VAIZDO STEBĖJIMĄ

Siekdami užtikrinti FAMILY GYM, mūsų darbuotojų, Klientų ir kitų asmenų turto, sveikatos ir gyvybės apsaugą, mes sporto klubo patalpose (išskyrus persirengimo patalpas, tualetus, dušo patalpas) ir teritorijoje vykdome vaizdo stebėjimą.

Vaizdo stebėjimą vykdome ir į vaizdo stebėjimo lauką patenkančių asmenų duomenis (vaizdo duomenis) tvarkome mūsų ir trečiųjų asmenų teisėto intereso pagrindu (žr. aukščiau esančią pastraipą).

Apie vykdomą vaizdo stebėjimą asmenys informuojami informaciniais ženklais su vaizdo kameros simboliu, kurie pateikiami prieš patenkant į stebimą teritoriją ir (ar) patalpą.

Vaizdo stebėjimo metu surinkti asmenų asmens duomenys (vaizdo duomenys) saugomi iki 14 dienų nuo užfiksavimo dienos, o po to ištrinami. Tam tikromis aplinkybėmis, kai tai yra būtina FAMILY GYM ar trečiosios šalies interesų apsaugai (pvz., įvykus nelaimingam atsitikimui, nusikaltimui ar kitam teisės, sutarties, sporto klubo taisyklių pažeidimui), saugojimo terminas gali būti pratęstas iki tol, kol bus įvykdytas tyrimas ir priimtas galutinis sprendimas.

VII. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS INTERNETO SVETAINĖJE

Tuo atveju, kai lankotės mūsų Interneto svetainėje, FAMILY GYM gali tvarkyti Jūsų IP adresą, tinklo ir vietos duomenis, kai juos suteikiate, ir kt. duomenis. Duomenys yra renkami slapukų ir kitų panašių technologijų pagalba Jūsų sutikimo pagrindu.

Slapukai yra nedideli tekstiniai failai (užimantys iki kelių KB), kuriuos Jūsų interneto naršyklė patalpina Jūsų kompiuteryje, planšetėje arba kitame išmaniajame įrenginyje, apsilankant mūsų Interneto svetainėje. Slapukais FAMILY GYM siekia užtikrinti efektyvų ir saugų Interneto svetainės veikimą bei analizuoti Jūsų įpročius, kad Interneto svetainės veikimas būtų patogus, efektyvus ir atitiktų Jūsų poreikius bei lūkesčius. Daugiau informacijos apie slapukus ir jų ištrynimą, valdymą ir susijusius nustatymus galit rasti čia:

www.allaboutcookies.org.

VIII. DUOMENŲ TVARKYTOJAI IR KITI DUOMENŲ GAVĖJAI

FAMILY GYM gali pasitelkti tam tikrus paslaugų teikėjus (duomenų tvarkytojus) Jūsų asmens duomenų tvarkymui. Tokie duomenų tvarkytojai yra: naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančios ir paslaugas teikiančios įmonės, programinę įrangą kuriančios, teikiančios, palaikančios ir vystančios įmonės, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančios įmonės, ryšio, apsaugos, įdarbinimo paslaugas teikiančios įmonės ir kiti paslaugų teikėjai, kuriems Jūsų asmens duomenys yra atskleidžiami tik tiek, kiek tai yra būtina pagal sudarytas sutartis.

Jeigu Klientas atsiskaitymui už paslaugas pasirenka E. Sąskaitą, siekiant įvykdyti šį pasirinkimą, Kliento asmens duomenys perduodami E. Sąskaitos pateikėjui, jo mokėjimo paslaugų teikėjui bei tarpininkui. Klientui nevykdant mokėjimo įsipareigojimų mes galime perduoti informaciją apie Klientą (jo asmens duomenis) ir kitą informaciją, susijusią su įsiskolinimu, teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims, mokumo įvertinimo ir įsiskolinimo valdymo tikslu, skolų išieškojimo įmonėms skolų išieškojimo tikslu. Esant pakankamam teisėtam pagrindui (pavyzdžiui, kai tai būtina sutarties su Jumis sudarymui ar vykdymui ir kai apie tokį perdavimą Jūs buvote tinkamai informuoti), duomenys gali būti perduoti mūsų verslo partneriams, kontrahentams, sutarčių šalims tiek, kiek tai susiję su FAMILY GYM sutartinių įsipareigojimų ar įprastinės veiklos vykdymu.

FAMILY GYM informuoja, kad tam tikri techniniai Jūsų apsilankymo Interneto svetainėje duomenys (IP adresas, slapukai, techninė Jūsų naudojamos naršyklės informacija, kita su naršyklės veikla ir naršymu svetainėje susijusi informacija) naršymo Interneto svetainėje statistikos, analizės ir susijusiais tikslais gali būti perduoti ar padaryti prieinamais tiek Europos ekonominėje erdvėje (EEE), tiek ir už jos ribų veikiantiems subjektams (pavyzdžiui, mums naudojantis Google Analytics paslauga, toks subjektas yra Jungtinėse Amerikos Valstijose veikianti bendrovė). FAMILY GYM užtikrins, kad asmens duomenys bus perduoti už EEE ribų tik tuo atveju, jeigu yra pakankamas pagrindas, numatytas taikytinuose teisės aktuose – toks duomenų perdavimas gali būti būtinas sutarties sudarymui ir vykdymui, gali būti pagrįstas standartinėmis duomenų apsaugos sąlygomis, patvirtintomis Europos Komisijos, taip pat gali būti paremtas kitais pagrindais, sąlygomis ar išimtimis, numatytomis teisės aktuose. FAMILY GYM turi pareigą įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka rinkti ir teikti Jūsų asmens duomenis kompetentingoms institucijoms ir kitiems asmenims, kai to reikalaujama pagal taikomus įstatymus ar kitus teisės aktus (pvz., VMI, SODRA, policijai, kitoms kompetentingoms įstaigoms, institucijoms, organizacijoms) ar reikalinga pagal sutartis (pvz. draudimo sutartį dėl draudiminio įvykio). Asmens duomenys be atskiro duomenų subjekto sutikimo taip pat gali būti pateikti ikiteisminio tyrimo įstaigai, prokurorui ar teismui dėl jų žinioje esančių administracinių, civilinių, baudžiamųjų bylų, kaip įrodymai, o taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais.

 

IX. DUOMENŲ SAUGOJIMO LAIKOTARPIS

Ilgesnis nei nurodyta aukščiau tekste Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas, kai:

 • Būtina, kad FAMILY GYM galėtų apsiginti nuo reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises;
 • Esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;
 • Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;
 • Rezervinių kopijų ir kitais su informacinių sistemų veikimu ir palaikymu susijusiais ar panašiais tikslais;
 • Laikantis teisės aktuose nustatytų prievolių;
 • Esant kitiems teisės aktuose nustatytiems pagrindams.

 

X. KOKIAS TEISES JŪS TURITE?

Savo asmens duomenų atžvilgiu, taikomų teisės aktų numatyta apimtimi, atvejais, tvarka ir sąlygomis, atsižvelgiant į taikomus apribojimus, Jūs turite šias teises:

 • Susipažinti su savo asmens duomenimis ir su tuo, kaip jie yra tvarkomi;
 • Reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis;
 • Reikalauti ištrinti savo asmens duomenis arba apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
 • Reikalauti perkelti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Jums patogia forma (taikoma tiems asmens duomenims, kuriuos pateikėte Jūs ir kurie automatizuotomis priemonėmis tvarkomi sutarties ar sutikimo pagrindu);
 • Teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu;
 • Teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą, jei Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu;
 • Teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (daugiau informacijos rasite adresu www.vdai.lrv.lt) ir pateikti jai skundą.

Aukščiau nurodytas teises galite įgyvendinti ir / ar skundą pateikti galite susisiekdami su FAMILY GYM el. paštu familygymvilnius@gmail.com ar asmeniškai pristatydami prašymą įgyvendinti teises į lankomą FAMILY GYM sporto klubą.

Jūsų tapatybės patvirtinimui, kartu su prašymu turite pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą – pasą, asmens tapatybės kortelę arba vairuotojo pažymėjimą; pateikiant prašymą el. paštu – atitinkamo dokumento skenuotą versiją.

FAMILY GYM, gavusi Jūsų prašymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo ir patikrinimo procedūros užbaigimo pateiks Jums informaciją apie veiksmus, kurių ėmėsi pagal Jūsų pateiktą prašymą. Atsižvelgdama į prašymų sudėtingumą ir skaičių, FAMILY GYM turi teisę vieno mėnesio laikotarpį pratęsti dar dviem mėnesiams, apie tai Jus informuodama ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo ir patikrinimo procedūros užbaigimo ir nurodydama tokio pratęsimo priežastis.

 

XI. KOKIAIS BŪDAIS IR KOKIAIS KONTAKTAIS GALITE SU MUMIS SUSISIEKTI?

Jei Jums kyla su Privatumo politika susijusių klausimų ar turėtumėte prašymų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, galite susisiekti su mumis el. paštu: familygymvilnius@gmail.com. FAMILY GYM, kaip duomenų valdytojo, rekvizitai:

 • Jurgita Januškaitė-Žilinskienė, Leičių g. 9-106, Vilnius, 8 627 38138
 • Tomas Žilinskas, Leičių g. 9-106, Vilnius, 8 677 89884

Paskutinis Privatumo politikos atnaujinimas buvo atliktas 2020-06-18